Jak pomáháme během? pandemie COVID-19

Zamě?ujeme se na ochranu zdraví na?ich zaměstnanc?, abychom mohli i nadále dodávat zdravotnickym za?ízením ?ivot zachraňující produkty, které pot?ebují pro pokra?ování lé?by pacient? na celém světě.

Zdravotní pé?e se mění. Měníme se i my.

Pacient?m poskytujeme lep?í pé?i – p?itom zachováváme nebo sni?ujeme náklady.

P?e?těte si, jak

Od skromnych za?átk? po světového lídra

Fascinující p?íběh spole?nosti, která od svého po?átku mění ?ivoty lidí k lep?ímu.

Více o na?em p?íběhu

PRO PACIENTY

A PE?OVATELE

Informace o podmínkách a lé?bě, vst?ícná podpora navíc.

P?E?TěTE SI VíCE

Pro léka?e

a odborníky

Nástroje a prost?edky, které vám pomohou poskytnout je?tě lep?í pé?i.

P?E?TěTE SI VíCE

Základní fakta a statistiky

Ne? do?tete tuto větu, na?e terapie zlep?í ?ivot ?esti lidem. Základní fakta o spole?nosti Medtronic – světovém lídrovi v oblasti medicínskych technologií, slu?eb a ?e?ení pro zdravotnictví.

Více informací

Inzulínová pumpa a kontinuální monitoring

Základní informace o lé?bě diabetu pomocí inzulínové pumpy a kontinuálního monitorování glukózy, pacientské p?íběhy a zákaznická podpora.

P?ejít na stránky pro diabetes
pacient diabetes inzulinova pumpa