A lab worker wearing a face mask, rubber gloves and hairnet is working with sewing thread.

Jak pomáháme během pandemie COVID-19

Zamě?ujeme se na ochranu zdraví na?ich zaměstnanc?, abychom mohli i nadále dodávat zdravotnickym za?ízením ?ivot zachraňující produkty, které pot?ebují pro pokra?ování lé?by pacient? na celém světě.
P?e?těte si více

Zdravotní pé?e se mění. Měníme se i my.

Pacient?m poskytujeme lep?í pé?i – p?itom zachováváme nebo sni?ujeme náklady.

P?e?těte si, jak

Od skromnych za?ákt? po světového lídra

Fascinující p?íběh spole?nosti, která od svého po?átku mění ?ivoty lidí k lep?ímu.

Více o na?em p?íběhu

PRO PACIENTY

A PE?OVATELE

Informace o podmínkách a lé?bě, vst?ícná podpora navíc.

P?E?TěTE SI VíCE

Pro léka?e

a odborníky

Nástroje a prost?edky, které vám pomohou poskytnout je?tě lep?í pé?i.

P?E?TěTE SI VíCE

Základní fakta a statistiky

Ne? do?tete tuto větu, na?e terapie zlep?í ?ivot ?esti lidem. Základní fakta o spole?nosti Medtronic – světovém lídrovi v oblasti medicínskych technologií, slu?eb a ?e?ení pro zdravotnictví.

Více informací

Inzulínová pumpa a kontinuální monitoring

Základní informace o lé?bě diabetu pomocí inzulínové pumpy a kontinuálního monitorování glukózy, pacientské p?íběhy a zákaznická podpora.

P?ejít na stránky pro diabetes

PROFESE, KTERé MěNí ?IVOTY

Podívejte se, jak p?ispívají zaměstnanci spole?nosti Medtronic k?opravdu ?ivotním změnám.

ZJISTěTE VíCE

Upravené Prohlá?ení o ochraně soukromí

Upravili jsme na?e Prohlá?ení o ochraně soukromí. P?e?těte si jeho nové znění.

P?e?těte si