Εργαζ?μενο? εργαστηρ?ου με μ?σκα προσ?που, λαστιχ?νια γ?ντια και φιλ? μαλλι?ν που δουλε?ει με ν?ματα ραφ??.

ΒΟΗΘΟΥΜΕ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Στ?χο? μα? ε?ναι η ασφ?λεια των εργαζομ?νων εν? συνεχ?ζουμε να εργαζ?μαστε για να παρ?χουμε στι? ομ?δε? υγειονομικ?? περ?θαλψη? προ??ντα για την επιβ?ωση και θεραπε?α των ασθεν?ν του? σε ?λο τον κ?σμο.
Περισσ?τερε? πληροφορ?ε?

Careers That

Change Lives

Explore current job openings available around the world.

Search & Apply