Pustiti video - A lab worker wearing a face mask, rubber gloves and hairnet is working with sewing thread.

KAKO POMA?EMO TOKOM COVID-19 PANDEMIJE

Fokusirani smo na o?uvanje bezbednosti na?ih zaposlenih dok svojim radom obezbe?uju da zdravstveni timovi budu snabdeveni proizvodima koji spa?avaju ?ivote, koji su im potrebni kako bi nastavili le?enje pacijenata ?irom sveta.
SAZNAJTE VI?E

Zdravstvena za?tita se menja. Kao i mi.

Pogledajte na koji na?in ostvarujemo bolje rezultate sa pacijentima – dok istovremeno odr?avamo tro?kove na istom nivou ili ih smanjujemo.

Pro?itajte kako to radimo

Dobro do?li u Medtronic Srbija

Saznajte vi?e

ZA PACIJENTE I NEGOVATELJE

Informacije o stanjima i terapijama, uz korisnu podr?ku.

PRO?ITAJTE VI?E

Za zdravstvene radnike

Alatke i resursi koji ?e vam pomo?i da pru?ite jo? bolju negu.

PRO?ITAJTE VI?E

KARIJERE KOJE MENJAJU ?IVOT

Pogledajte na koji na?in zaposleni kompanije Medtronic prave razliku.

SAZNAJTE VI?E

POSLUJEMO odgovorno i odr?ivo

Otkrijte za?to je to glavni fokus u kompaniji Medtronic.

SAZNAJTE VI?E