A lab worker wearing a face mask, rubber gloves and hairnet is working with sewing thread.

Ako pomáhame po?as pandémie COVID-19

Zameriavame sa na bezpe?nos? na?ich zamestnancov, aby sme mohli zdravotníckym pracovníkom priná?a? aj na?alej ?ivot-zachraňujúce produkty, ktoré potrebujú pre pokra?ovanie lie?by pacientov na celom svete.
Pre?ítajte si viac

GLOBáLNY LíDER

Medtronic celosvetovo p?sobí vo viac ako 160 krajinách na viac ako 370 miestach.

Zistite viac

NA?E POSLANIE

Nap?ňanie na?ej misie ovplyvňuje v?etko, ?o robíme.

Viac o na?ej misii

NA?A HISTóRIA

Od skromnych za?iatkov po svetového lídra.

Viac o na?om príbehu

ZáKLADNé FAKTY A ?TATISTIKY

Pokym do?ítate túto vetu, na?e terapie a technológie zlep?ia ?ivot 6 ?udí. Pre?ítajte si základné informácie o spolo?nosti Medtronic - svetovom lídrovi v oblasti medicínskych technológií, slu?ieb a rie?ení pre zdravotníctvo.

Viac informácií

INZULíNOVá PUMPA A KONTINUáLNY MONITORING

Základné informácie o lie?be diabetu pomocou inzulínovej pumpy a kontinuálneho monitorovania glukózy, pacientske príbehy a zákaznícka podpora.

Viac informácií

ZAMESTNANIE, KTORé MENí ?IVOTY

Robte zmysluplnú prácu a zlep?ujte pritom ?ivoty ?udí – po?núc va?im vlastnym.

Viac informácií